Electrospun polymer fibers modified with FK506 for the long-term treatment of acute cardiac allograft rejection in a heart transplantation model

  • Impact factors: 7.59
  • Publication: Biomaterials Science
  • Author:Cheng Deng, Qiaofeng Jin, Jia Xu, Wenpei Fu, Mengrong He, Lingling Xu, Yishu Song, Wenyuan Wang, Luyang Yi, Yihan Chen, Tang Gao, Jing Wang, Qing Lv, Yali Yang, Li Zhang, Mingxing Xie
  • DOI citation-doi:10.1039/D3BM00374D
  • Date:2023-05-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation