Elemene induces cell apoptosis via inhibiting glutathione synthesis in lung adenocarcinoma

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Gao-Qian Song, Pu Wu, Xue-Man Dong, Long-Hui Cheng, Hua-Qiu Lu, Yuan-Yuan Lin, Wei-Yang Tang, Tian Xie, Jian-Liang Zhou
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116409
  • Date:2023-03-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation