Eleutheroside E from pre-treatment of Acanthopanax senticosus (Rupr.etMaxim.) Harms ameliorates high-altitude-induced heart injury by regulating NLRP3 inflammasome-mediated pyroptosis via NLRP3/caspase-1 pathway

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Nan Jia, Zherui Shen, Sijing Zhao, Yilan Wang, Caixia Pei, Demei Huang, Xiaomin Wang, Yongcan Wu, Shihua Shi, Yacong He, Zhenxing Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110423
  • Date:2023-06-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation