Elucidation of the underlying mechanism of Hua-ban decoction in alleviating acute lung injury by an integrative approach of network pharmacology and experimental verification

  • Impact factors: 4.174
  • Publication: MOLECULAR IMMUNOLOGY
  • Author:Wei Zhou, Zhuannan Hu, Xianwei Wu, Shunxian Zhang, Yuwei Jiang, Li Tian, Xing Huang, Zifeng Ma, Lei Qiu, Peiyong Zheng, Shaoyan Zhang, Zhenhui Lu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.molimm.2023.02.013
  • Date:2023-03-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation