Engineered inhalable nanocatalytic therapeutics for Parkinson’s disease by inducing mitochondrial autophagy

  • Impact factors: 9.417
  • Publication: MATERIALS & DESIGN
  • Author:Mingming Guo, Bowen Li, Guoqing Feng, Xin Su, Xue Wang, Xiaoxuan Han, Manyi Yang, Lipeng Bai, Xiaodong Zhu, Haojun Fan, Bin Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.matdes.2023.111808
  • Date:2023-03-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation