Evaluation the in vivo behaviors of PM2.5 in rats using noninvasive PET imaging with mimic particles

  • Impact factors: 8.8
  • Publication: CHEMOSPHERE
  • Author:Donghui Pan,Yuping Xu,Xinyu Wang,Lizhen Wang,Junjie Yan,Dongjian Shi,Min Yang,Mingqing Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.chemosphere.2023.139663
  • Date:2023-07-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation