Expression of codon-optimized PDCoV-RBD protein in baculovirus expression system and immunogenicity evaluation in mice

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Nianxiang Wang, Zi Wang, Mengyao Ma, Xinhao Jia, Hang Liu, Mengwei Qian, Sijia Lu, Yuqiang Xiang, Zhanyong Wei, Lanlan Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.126113
  • Date:2023-08-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation