FBXO7, a tumor suppressor in endometrial carcinoma, suppresses INF2-associated mitochondrial division

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Zhang Hui, Zhao Yiting, Wang Jie, Li Jinyun, Xia Jingyi, Lin Yan, Zhong Yeling, Cao Xinyi, Jin Jiabei, Li Xinming, Yang Weili, Ye Meng, Jin Xiaofeng
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05891-0
  • Date:2023-06-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation