FGF4 improves hepatocytes ferroptosis in autoimmune hepatitis mice via activation of CISD3

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Huimian Jiang, Yan Fang, Yuxin Wang, Ting Li, Hongwei Lin, Jing Lin, Tongtong Pan, Qingxiu Liu, Jiaojian Lv, Dazhi Chen, Yongping Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.109762
  • Date:2023-01-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation