Flavonoids from Smilax china L. Rhizome improve chronic pelvic inflammatory disease by promoting macrophage reprogramming via the NLRP3 inflammasome-autophagy pathway

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Yun Ma, Tingting Pei, Luyao Song, Daoqi Zhu, Zhongxiao Han, Jiaxing Zhang, Xintao Huang, Xinhuan Qiu, Wei Xiao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105802
  • Date:2023-09-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation