Fu-Zheng-Tong-Luo formula promotes autophagy and alleviates idiopathic pulmonary fibrosis by controlling the Janus kinase 2/signal transducer and activator of transcription 3 pathway

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xing Zhang, Jie Su, Jiacheng Lin, Lujiong Liu, Jiamin Wu, Wenli Yuan, Yibao Zhang, Qi Chen, Zi jian Su, Guihua Xu, Meng Sun, Yile Zhang, Xuan Chen, Wei Zhang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116633
  • Date:2023-05-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation