Ginsenoside Rg1 treats ischemic stroke by regulating CKLF1/CCR5 axis-induced neuronal cell pyroptosis

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Junpeng Long, Yang Sun, Shasha Liu, Chen Chen, Qian Yan, Yuting Lin, Zhao Zhang, Shifeng Chu, Yantao Yang, Songwei Yang, Meiyu Lin, Xuan Liu, Jinping Liang, Naihong Chen, Qidi Ai
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155238
  • Date:2023-11-24

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation