HBP1 promotes chicken preadipocyte proliferation via directly repressing SOCS3 transcription

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES
  • Author:Hongyan Chen, Sitong Zhou, Youdong Wang, Qi Zhang, Li Leng, Zhiping Cao, Peng Luan, Yumao Li, Shouzhi Wang, Hui Li, Bohan Cheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.128414
  • Date:2023-11-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation