Heat-Killed Bifidobacterium longum BBMN68 in Pasteurized Yogurt Alleviates Mugwort Pollen-Induced Allergic Airway Responses through Gut Microbiota Modulation in a Murine Model

  • Impact factors: 5.561
  • Publication: Foods
  • Author:Xiaokang Niu, Xindi Yin, Xiuying Wu, Qi Zhang, Yunyun Jiang, Jingjing He, Yuyang Zhao, Chao Zhang, Yimei Ren, Mengxuan Lai, Yue Sang, Ran Wang
  • DOI citation-doi:10.3390/foods12102049
  • Date:2023-05-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation