Honokiol suppresses the aberrant interactions between renal resident macrophages and tubular epithelial cells in lupus nephritis through the NLRP3/IL-33/ST2 axis

  • Impact factors: 9.685
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Ma Qing, Xu Mengyang, Jing Xin, Qiu Jiang, Huang Shuo, Yan Honghao, Yin Lu, Lou Jiang, Zhao Lisha, Fan Yongsheng, Qiu Ping
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05680-9
  • Date:2023-03-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation