Hydrogel-mediated tumor T cell infiltration and immune evasion to reinforce cancer immunotherapy

  • Impact factors: 9.7
  • Publication: Nanoscale Horizons
  • Author:Guixiang Xu, Kai Liu, Xiangwu Chen, Yang Lin, Cancan Yu, Xinxin Nie, Wenxiu He, Nathan Karin, Yuxia Luan
  • DOI citation-doi:10.1039/D3NH00401E
  • Date:2023-12-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation