Hydroxysafflor yellow a confers neuroprotection against acute traumatic brain injury by modulating neuronal autophagy to inhibit NLRP3 inflammasomes

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Zelin Lai, Cong Li, Huihan Ma, Shiting Hua, Zhizheng Liu, Sixian Huang, Kunlin Liu, Jinghuan Li, Zhiming Feng, Yingqian Cai, Yuxi Zou, Yanping Tang, Xiaodan Jiang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116268
  • Date:2023-02-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation