Hypoxia-Inducible Factor 2α Attenuates Renal Ischemia-Reperfusion Injury by Suppressing CD36-Mediated Lipid Accumulation in Dendritic Cells in a Mouse Model

  • Impact factors: 14.978
  • Publication: JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF NEPHROLOGY
  • Author:Qu Junwen, Li Dawei, Jin Jingsi, Sun Nan, Wu Jiajin, Yang Chao, Wu Lingling, Zhuang Shaoyong, Wu Haoyu, Chen Ruoyang, Ren Yaofei, Zhong Chen, Ying Liang, Zhang Yan, Yuan Xiaodong, Zhang Ming
  • DOI citation-doi:10.1681/ASN.0000000000000027
  • Date:2023-01-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation