Icariside Ⅱ attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis by modulating macrophage polarization

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Lingling Deng, Boshu Ouyang, Hanlin Shi, Fangyong Yang, Shihuan Li, Cong Xie, Wenjing Du, Lingli Hu, Ying Wei, Jingcheng Dong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116810
  • Date:2023-06-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation