IL-6/gp130/STAT3 signaling contributed to the activation of the PERK arm of the unfolded protein response in response to chronic β-adrenergic stimulation

  • Impact factors: 7.4
  • Publication: FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
  • Author:Lintong Men, Junyi Guo, Yu Cao, Bingyu Huang, Qian Wang, Shengqi Huo, Moran Wang, Dewei Peng, Lulu Peng, Wei Shi, Sheng Li, Li Lin, Jiagao Lv
  • DOI citation-doi:10.1016/j.freeradbiomed.2023.06.005
  • Date:2023-06-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation