Immunostimulant Hydrogel-Guided Tumor Microenvironment Reprogramming to Efficiently Potentiate Macrophage-Mediated Cellular Phagocytosis for Systemic Cancer Immunotherapy

  • Impact factors: 17.1
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Jun-Long Liang, Xiao-Kang Jin, Guo-Feng Luo, Shi-Man Zhang, Qian-Xiao Huang, Yan-Tong Lin, Xin-Chen Deng, Jia-Wei Wang, Wei-Hai Chen, Xian-Zheng Zhang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c05093
  • Date:2023-08-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation