Influenza-trained mucosal-resident alveolar macrophages confer long-term antitumor immunity in the lungs

  • Impact factors: 31.25
  • Publication: NATURE IMMUNOLOGY
  • Author:Wang Tao, Zhang Jinjing, Wang Yanling, Li Ying, Wang Lu, Yu Yangle, Yao Yushi
  • DOI citation-doi:10.1038/s41590-023-01428-x
  • Date:2023-02-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation