Inhibition of Notch Signaling Enhances Antitumor Activity of Histone Deacetylase Inhibitor LAQ824

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
  • Author:Qinglang Mei, Xiaohan Xu, Danling Gao, Yuting Xu, Jinbo Yang
  • DOI citation-doi:10.3390/ijms241713660
  • Date:2023-09-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation