Integrated metabolomics and network analysis reveal changes in lipid metabolisms of tripterygium glycosides tablets in rats with collagen-induced arthritis

  • Impact factors: 6.155
  • Publication: Computational and Structural Biotechnology Journal
  • Author:Yanhua Gao, Qi Qian, Ge Xun, Jia Zhang, Shuo Sun, Xin Liu, Fangfang Liu, Jiachen Ge, Huaxing Zhang, Yan Fu, Suwen Su, Xu Wang, Qiao Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.csbj.2023.02.050
  • Date:2023-02-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation