Intelligent Nanoplatform Integrating Macrophage and Cancer Cell Membrane for Synergistic Chemodynamic/Immunotherapy/Photothermal Therapy of Breast Cancer

  • Impact factors: 9.5
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Shichao Zhang, Weibin Chen, Yuanyuan Zhou, Xiongwei Zheng, Yu Fu, HongYi Liu, Zheng Wan, Yilin Zhao
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.3c12560
  • Date:2023-12-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation