Intestinal Toxicity of Metal Nanoparticles: Silver Nanoparticles Disorder the Intestinal Immune Microenvironment

  • Impact factors: 9.5
  • Publication: ACS Applied Materials & Interfaces
  • Author:Quanzhong Ren, Juan Ma, Xiaobo Li, Qingtao Meng, Shenshen Wu, Yusa Xie, Yu Qi, Sijin Liu, Rui Chen
  • DOI citation-doi:10.1021/acsami.3c05692
  • Date:2023-06-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation