Involvement of estrogen receptor activation in kaempferol-3-O-glucoside’s protection against aging-related cognition impairment and microglial inflammation

  • Impact factors: 3.7
  • Publication: EXPERIMENTAL CELL RESEARCH
  • Author:Hong Liu, Yang Huang, Jing Yang, Xuejiao Xu, Qiaomei Dai, Yuwei Zhang, Li Zhao, Mengdi Zhang, Jing Zhang, Tonghui Liu, Lili Zhong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.yexcr.2023.113849
  • Date:2023-11-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation