JMJD8 regulates neuropathic pain by affecting spinal cord astrocyte differentiation

  • Impact factors: 3.197
  • Publication: NEUROSCIENCE LETTERS
  • Author:Ying Li, Yongyan Zhang, Zirui Zhou, Lanxing Yi, Feng Ji, Ke Zhang, Yuqiu Zhang, Hua Xu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.neulet.2023.137307
  • Date:2023-05-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation