Kaempferide ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity via inhibiting oxidative stress and inducing autophagy

  • Impact factors: 7.169
  • Publication: ACTA PHARMACOLOGICA SINICA
  • Author:Shao Yan-fei, Tang Bing-bing, Ding Yu-hui, Fang Chun-yan, Hong Ling, Shao Chun-xiao, Yang Zhao-xu, Qiu Yue-ping, Wang Jin-cheng, Yang Bo, Weng Qin-jie, Wang Jia-jia, He Qiao-jun
  • DOI citation-doi:10.1038/s41401-023-01051-4
  • Date:2023-01-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation