Kaempferol prevents acetaminophen-induced liver injury by suppressing hepatocyte ferroptosis via Nrf2 pathway activation

  • Impact factors: 6.317
  • Publication: Food & Function
  • Author:Huiyi Li, Qiqing Weng, Shuai Gong, Weixian Zhang, Jiaqi Wang, Yuqiao Huang, Yuanjun Li, Jiao Guo, Tian Lan
  • DOI citation-doi:10.1039/D2FO02716J
  • Date:2023-01-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation