KLF6 alleviates hepatic ischemia-reperfusion injury by inhibiting autophagy

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Li Jiye,Yu Dongsheng,He Chenhui,Yu Qiwen,Huo Zhongkun,Zhang Yi,Zhang Shuijun
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05872-3
  • Date:2023-07-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation