Lactoferrin alleviates Western diet-induced cognitive impairment through the microbiome-gut-brain axis

  • Impact factors: 6.3
  • Publication: Current Research in Food Science
  • Author:Qian He, Li-Li Zhang, Deming Li, Jiangxue Wu, Ya-Xin Guo, Jingbo Fan, Qingyang Wu, Hai-Peng Wang, Zhongxiao Wan, Jia-Ying Xu, Li-Qiang Qin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.crfs.2023.100533
  • Date:2023-06-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation