Leukocyte Ig-like receptor A3 facilitates inflammation, migration and invasion of synovial tissue-derived fibroblasts via ERK/JNK activation

  • Impact factors: 5.5
  • Publication: RHEUMATOLOGY
  • Author:Liu Mengru,Tang Yundi,Du Yan,Zhang Jing,Hu Fanlei,Zou Yundong,Li Yingni,Zhu Lei,He Jing,Guo Jianping,Li Zhanguo
  • DOI citation-doi:10.1093/rheumatology/kead359
  • Date:2023-07-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation