Liraglutide abrogates nephrotoxic effects of chemotherapies

  • Impact factors: 10.334
  • Publication: PHARMACOLOGICAL RESEARCH
  • Author:Cong Xu, Chenqi Lu, Zhimin Wang, Xiaofan Hu, Shanglin Li, Yanan Xie, Yang Qiu, Rui Cao, Yakun Li, Jun Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phrs.2023.106680
  • Date:2023-02-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation