Litchi procyanidins inhibit colon cancer proliferation and metastasis by triggering gut-lung axis immunotherapy

  • Impact factors: 9.685
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Yao Yuan, Feng Suya, Li Xuejiao, Liu Taohua, Ye Shengying, Ma Long, Man Shuli
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-022-05482-5
  • Date:2023-02-11

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation