Long term exposure of saxitoxin induced cognitive deficits and YAP1 cytoplasmic retention

  • Impact factors: 7.129
  • Publication: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
  • Author:Shenpan Li, Xiao Chen, Qian Sun, Xiaohu Ren, Jiacheng Zhong, Li Zhou, Hongyu Zhang, Guowei Li, Yungang Liu, Jianjun Liu, Haiyan Huang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ecoenv.2023.114645
  • Date:2023-02-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation