Mechanism of Hyperproteinemia-Induced Damage to Female Reproduction in a Genetic Silkworm Model

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: iScience
  • Author:Gui-Hua Jiang, Guang Wang, Cheng Luo, Yong-Feng Wang, Jian-Feng Qiu, Ru-Ji Peng, Yang-Hu Sima, Shi-Qing Xu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.isci.2023.107860
  • Date:2023-09-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation