Mechanistic insights into the ameliorative effects of Xianglianhuazhuo formula on chronic atrophic gastritis through ferroptosis mediated by YY1/miR-320a/TFRC signal pathway

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yuxi Guo, Xuemei Jia, Pengli Du, Jie Wang, Yao Du, Bolin Li, Yucong Xue, Jianming Jiang, Yanru Cai, Qian Yang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117608
  • Date:2023-12-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation