Melatonin inhibits bladder tumorigenesis by suppressing PPARγ/ENO1-mediated glycolysis

  • Impact factors: 9.685
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Shen Dexin, Deng Zhao, Liu Wei, Zhou Fenfang, Fang Yayun, Shan Danni, Wang Gang, Qian Kaiyu, Yu Mengxue, Zhang Yi, Ju Lingao, Xiao Yu, Wang Xinghuan
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-05770-8
  • Date:2023-04-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation