Metabolic Reprogramming via ACOD1 depletion enhances function of human induced pluripotent stem cell-derived CAR-macrophages in solid tumors

  • Impact factors: 16.6
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Wang Xudong, Su Siyu, Zhu Yuqing, Cheng Xiaolong, Cheng Chen, Chen Leilei, Lei Anhua, Zhang Li, Xu Yuyan, Ye Dan, Zhang Yi, Li Wei, Zhang Jin
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-41470-9
  • Date:2023-09-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation