Metformin escape in prostate cancer by activating the PTGR1 transcriptional program through a novel super-enhancer

  • Impact factors: 39.3
  • Publication: Signal Transduction and Targeted Therapy
  • Author:Ye Jianheng, Cai Shanghua, Feng Yuanfa, Li Jinchuang, Cai Zhiduan, Deng Yulin, Liu Ren, Zhu Xuejin, Lu Jianming, Zhuo Yangjia, Liang Yingke, Xie Jianjiang, Zhang Yanqiong, He Huichan, Han Zhaodong, Jia Zhenyu, Zhong Weide
  • DOI citation-doi:10.1038/s41392-023-01516-2
  • Date:2023-08-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation