METTL3 alleviates D-gal-induced renal tubular epithelial cellular senescence via promoting miR-181a maturation

  • Impact factors: 5.498
  • Publication: MECHANISMS OF AGEING AND DEVELOPMENT
  • Author:Yu Zhang, Xinran Ni, Lu Wei, Yue Yu, Bei Zhu, Yun Bai, Xiaohua Pei, Fei Gao, Lulu Guo, Zhenzhu Yong, Weihong Zhao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.mad.2022.111774
  • Date:2023-01-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation