Microglia trigger the structural plasticity of GABAergic neurons in the hippocampal CA1 region of a lipopolysaccharide-induced neuroinflammation model

  • Impact factors: 5.3
  • Publication: EXPERIMENTAL NEUROLOGY
  • Author:Juan Chen, Tao Wang, Yuting Zhou, Yiming Hong, Shiyong Zhang, Zhongtao Zhou, Ao Jiang, Danyang Liu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.expneurol.2023.114565
  • Date:2023-10-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation