MiR-423-5p promotes Müller cell activation via targeting NGF signaling in diabetic retinopathy

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: LIFE SCIENCES
  • Author:Yanqiu Liu, Zifan Xu, Haohan Zheng, Jiahui Yang, Meili Wu, Qian Yang, Yan Wang, Tianyi Zong, Xusheng Yang, Tianhua Xie, Jiping Cai, Yong Yao, Xiaolu Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.lfs.2023.122217
  • Date:2023-11-02

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation