Modified Gegen Qinlian decoction ameliorated ulcerative colitis by attenuating inflammation and oxidative stress and enhancing intestinal barrier function in vivo and in vitro

  • Impact factors: 5.195
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yifan Wang, Jiaqi Zhang, Beihua Zhang, Mengxiong Lu, Jing Ma, Zhihong Liu, Jinke Huang, Jinxin Ma, Xuefei Yang, Fengyun Wang, Xudong Tang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116538
  • Date:2023-04-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation