Modified Podophyllotoxin Phenoxyacetamide Phenylacetate Derivatives: Tubulin/AKT1 Dual-Targeting and Potential Anticancer Agents for Human NSCLC

  • Impact factors: 5.1
  • Publication: JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS
  • Author:Hongyan Lin,Dongxuan Ai,Qingqing Liu,Xinling Wang,Jiale Gao,Qingqing Chen,Lingyu Ruan,Yuheng Tao,Jian Gao,Liqun Wang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jnatprod.3c00384
  • Date:2023-07-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation