Nanoparticles Hitchhike on Monocytes for Glioblastoma Treatment after Low-Dose Radiotherapy

  • Impact factors: 17.1
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Jing Kuang,Zhi-Yong Rao,Di-Wei Zheng,Dong Kuang,Qian-Xiao Huang,Ting Pan,Hao Li,Xuan Zeng,Xian-Zheng Zhang
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c01428
  • Date:2023-07-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation