Nobiletin attenuates monocrotaline-induced pulmonary arterial hypertension through PI3K/Akt/STAT3 pathway

  • Impact factors: 4.81
  • Publication: JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
  • Author:Yin Qin, Wang Sen, Yang Jie, Fan Cunyu, Yu Yihan, Li Juan, Mei Feng, Zhang Shiwei, Xi Rengang, Zhang Xiuyun
  • DOI citation-doi:10.1093/jpp/rgad045
  • Date:2023-05-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

Hot products

Hot citation