Nobiletin inhibits hypoxia-induced placental redox imbalance and subsequent offspring brain damage by regulating the one-carbon metabolism

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: Journal of Functional Foods
  • Author:Meng-ling Zhang, Qian Yang, Xiao-peng Li, Jia-hao Chen, Zi-jun Bi, Yang Shan, Li-fang Gao, Huan-ling Yu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jff.2023.105870
  • Date:2023-10-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation