Notoginsenoside R1 protects against hypobaric hypoxia-induced high-altitude pulmonary edema by inhibiting apoptosis via ERK1/2-P90rsk-BAD ignaling pathway

  • Impact factors: 5
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Caixia Pei, Nan Jia, Yilan Wang, Sijing Zhao, Zherui Shen, Shihua Shi, Demei Huang, Yongcan Wu, Xiaomin Wang, Shuiqin Li, Yacong He, Zhenxing Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.176065
  • Date:2023-09-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation